real estate menu left
real estate menu right

Szkolenie z zakresu ochrony P.POŻ.

Celem kursu jest przygotowanie osób:

  • wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej w zakładach pracy oraz przygotowanie ich do realizacji przedsięwzięć mających zapewnić ochronę życia, zdrowia i mienia przed pożarem, klęską żywiołową lub innymi miejscowymi zagrożeniami.
  • absolwentów do wykonywania czynności wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej.


Kurs umożliwia zdobycie wiedzy w zakresie:

  • organizacji ochrony przeciwpożarowej, obowiązków osób fizycznych i prawnych organizacji i instytucji dotyczących zapobiegania pożarom i ich lokalizowania,
  • podstawowych zasad zabezpieczania przeciwpożarowego urządzeń i instalacji, budynków, obiektów i terenów,
  • zastosowanie urządzeń przeciwpożarowych, sprzętu pożarniczego i ratowniczego,
  • ustalania przyczyn powstawania, rozprzestrzeniania się oraz ogólnych zasad gaszenia pożarów, zasad prowadzenia kontroli stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego.

 

 


Stworzone dzięki ABG Media & .